motiv.jpg (15236 bytes)
  

Názov:

Bezdrôtové ovládanie šrotových vozíkov zo stanoviska obsluhy žeriavov.

Používateľ:

U.S.Steel Košice
Produkt: Ovládacie panely s bezdrôtovým prenosom signálov
Komunikácia: Rádiový prenos v pásme 433 MHz
Funkcia:

Zabezpečiť obojsmerný bezdrôtový prenos riadiacich povelov a stavových signálov medzi ovládacími panelmi na pracoviskách obsluhy žeriavov a pozemným pracoviskom majstra, kde sú umiestnené rozvádzače so silovými a ovládacími obvodmi šrotových vozíkov.

Výhody:  

Cenová úspora na kabeláži, montážnych prácach a údržbe. Jednoduché a rýchle uvedenie systému do prevádzky, ktoré je dané možnosťami softvérového vybavenia, keďže funkcia vzájomného replikovania vstupov medzi jednotlivými stanicami (de facto náhrada metalického kábla virtuálnym) je implementovaná už v operačnom systéme staníc.

Problém

V objekte prípravy šrotu sa nachádzajú dva žeriavy (č.5 a č.6) a dva šrotové vozíky. Požiadavkou investora bolo zabezpečiť ovládanie vozíkov zo stanoviska obsluhy na žeriavoch.

Riešenie  

Klasické riešenie pomocou signálnych káblov, by si vyžadovalo na žeriavoch inštalovať pohyblivé zhrnovacie káble. Toto riešenie by bolo materiálovo nákladné, časovo náročné a pracné. Bolo preto rozhodnuté použiť bezdrôtové ovládanie.

Bezdrôtové ovládanie šrotových vozíkov

        Schéma bezdrôtového ovládania šrotových vozíkov

Na stanoviskách obsluhy na žeriavoch sú osadené panely s ovládacími tlačidlami a signálkami (obr.č.1). Pomocou ovládacích tlačidiel je možné ovládať pohyb vozíkov a sledovať vybrané prevádzkové stavy (chody, koncové polohy, blokovania,…).

Na pracovisku majstra je osadený tretí ovládací panel, ktorý je pripojený k rozvádzačom rm6.1 a rm6.2, ktoré obsahujú motorickú inštaláciu vozíkov a jeho úlohou je realizovať ovládacie povely obsluhy žeriavov a spätne odosielať sledované prevádzkové stavy na paneli na žeriavoch.

 ovládací panel       obr.č.1

Všetky tri ovládacie panely obsahujú telekontroléry SAE FW-10 a rádiomodemy one-RF MC Light.

Telekontroléry SAE-FW-10 obsahujú jednotku procesora, vstupy pre meranie dvojhodnotových veličín, reléové výstupy a komunikačné rozhranie.

 Ovládací panel s telekontrolérom SAE FW-10 a rádiomodemom one-RF MC Light       obr.č.2

Rádiomodemy one-RF MC Ligh zabezpečujú bezdrôtový prenos signálov medzi ovládacími panelmi. Používajú bezlicenčnú frekvenciu 433MHz. Prenos signálov je chránený voči rušeniu a chybnému prenosu firmvérom rádiomodemu softvérom telekontroléra.

Procesorové jednotky v ovládacích paneloch na žeriavoch sú typu SAE FW-10-CPU1 (neprogramovateľné). Procesorová jednotka v ovládacom paneli na pracovisku majstra je typu SAE FW-10-CPU2B (voľne programovateľná).

Komunikácia telekontrolérov s rádiomodemami je realizovaná cez rozhranie V.24. Pred uvedením do prevádzky sa nakonfigurovala len CPU2B a rádiomodemy. Konfigurácia spočíva vo vzájomnom priradení vstupov a výstupov (konkrétnemu tlačidlu v stanici na žeriave sa priradí konkrétny spínací prvok v stanici na pracovisku majstra a analogicky sa priradia snímané stavy vozíkov k jednotlivým signálnym LED na žeriavoch) a zadefinovaní komunikačných väzieb medzi stanicami. V praxi to znamená, že ovládací povel prostredníctvom tlačidla na paneli žeriavu sa okamžite prejaví zopnutím príslušného spínacieho prvku v paneli na pracovisku majstra, a naopak, zmena sledovaného prevádzkového stavu vozíkov sa okamžite prejaví na zmene stavu signalizačných prvkov na paneloch na žeriavoch. Stanice tak vlastne plnia funkciu virtuálneho kábla.

Funkčne je zapojenie realizované tak, že z každého žeriavu je možné ovládať obidva vozíky. Súčasné ovládanie jedného vozíka z obidvoch miest je blokované. Ovládanie vozíkov zo žeriavov je taktiež blokované v prípade, keď sa tieto nachádzajú v krajných úsekoch koľajovej dráhy, z ktorých nie je dostatočný výhľad na šrotové vozíky. Oblasti blokovania ovládania od polohy žeriavov sú vymedzené signalizáciou cez snímače koncovej polohy.

Záver  

Bezdrôtový prenos signálov pomocou telekontrolérov SAE FW-10 a rádiomodemov one-RF MC Light zbavil používateľa problémov s inštaláciou pohyblivých-zhrnovacích káblových trás. Realizácia bola podstatne rýchlejšia, lacnejšia v materiálových nákladoch, montáži a ušetrí náklady aj v údržbe.