motiv.jpg (15236 bytes)
  

Bezdrôtové diaľkové meranie, alarmovanie, ovládanie, regulácia, diagnostika, servis

Bezdrôtový prenos signálov a dát je už aj na krátke vzdialenosti oproti prenosu po kábloch lacnejší, rýchlo sa realizuje je flexibilný.

Spoločnosť SAE-Control a.s. dodáva bezdrôtové systémy na diaľkový dohľad a riadenie technologických procesov cez:

 • verejné telefónne siete GSM
  so službami SMS, dátový prenos a GPRS. Sú vhodné pri vzdialenosti od niekoľko km až do celosvetového rozsahu. Nie je potrebné inštalovať nákladné antény, ale je treba platiť za služby.
 • privátne rádiové siete
  sú efektívne pri vzdialenostiach od niekoľkých 10 m až do niekoľko km. Vo voľnom frekvenčnom pásme sa za služby neplatí. V prípade pridelenej vlastnej frekvencie je treba o ňu žiadať a zaplatiť ročný poplatok za prenos.

Dáta v technologickom procese (TP) zbierajú telekontroléry, ktoré tiež zabezpečujú bezdrôtový prenos dát cez komunikačnú sieť do riadiaceho centra. Bezdrôtový prenos je zvyčajne dávkový a preto telekontroléry musia mať primeraný výpočtový výkon, objem pamäti a prenosovú rýchlosť.

Jednoducho bez drôtov!

SMS-ky sa používajú pre nenáročné monitorovanie, napríklad cez mobilný telefón alebo e-mail. Obvykle sa prenášajú okamžité hodnoty nameraných veličín, alarmové stavy a povely na diaľkové ovládanie zariadení.

Dátový prenos je vhodný na monitorovanie procesov s menej častým prenosom dát. Oproti SMS sa môžu prenášať väčšie objemy dát napr. hodnoty namerané za dlhší časový interval, dá sa robiť diaľková diagnostika a servis monitorovacieho systému.

GPRS je služba, ktorá má vlastnosti dátového prenosu a naviac je výhodná tam, kde sa vyžaduje trvalé a rýchle spojenie riadeného a riadiaceho objektu, napríklad pre diaľkovú automatizáciu. Priamo naväzuje na Internet a podnikový Intranet.

Privátna rádiová sieť sa dá použiť od veľmi malých až po rozsiahle a náročné monitorovacie a riadiace systémy. Je nezávislá od prevádzkovateľov verejných telefónnych sietí GSM.
Systémy na diaľkové monitorovanie a riadenie obsahujú tieto prvky:

telekontroléry, ktoré sú v riadenom objekte. Robia zber dát a ich prenos do centrálnej stanice, z ktorej prijímajú povely a vykonávajú ich.

centrálna stanica, ktorou môže byť personálny počítač alebo aj mobilný telefón. Slúži na spracovanie, vizualizáciu a archiváciu nameraných hodnôt, alarmovanie a protokolovanie.

Funkcie, spoľahlivosť a cena bezdrôtových monitorovacích systémov je závislá najmä
od telekontrolérov.

SAE-Control a.s. dodáva 10 typov modulárnych telekontrolérov. Sú kompletne vybavené na zber
a diaľkový dávkový prenos dát. Majú aj funkcie programovateľného automatu. Sú vhodné pre malé i veľké systémy.

Telekontroléry SAE majú oproti štandardným PLC tieto výhody:

 • zásuvné komunikačné karty GSM, rádio, telefón, ISDN, kábel do 25 km, TTY, CAN, Mbus, RS 232, RS 485, RS 422, Ethernet, zberačové vedenie (troley),
 • dlhodobá archivácia dát - pamäť do 7 MB RAM, do 5 MB Flash EPROM,
 • analógové a dvojhodnotové vstupy a výstupy odolné voči prepätiu,
 • operačný systém reálneho času,
 • až 5 pozícií pre sériové rozhrania,
 • na jednodoskových verziách zabudovaný neprerušiteľný napájací zdroj.

Oblasti použitia

 • vodárne a ČOV
 • povodia riek
 • plynárenstvo
 • energetika
 • priemysel
 • dodávky surovín
 • odpočet energií
 • zavlažovanie
 • ekológia
 • ochrana objektov
 • predajne, supermarkety
 • vodné žriedla
 • Jednoducho bez drôtov!