motiv.jpg (15236 bytes)
  

Registrácia teploty v chladiarenských vozidlách

Európska legislatíva vyžaduje, aby sa pri transporte potravín chladiarenskými vozidlami kontinuálne registroval a dokladoval časový priebeh teploty v chladenom priestore.
 
Priebeh teploty v chladenom priestore registruje záznamník MicroLog.

 
Po návrate vozidla do materskej firmy sa namerané údaje prenesú do počítača. V počítači je softvér na zobrazenie, tlač a archiváciu nameraných hodnôt formou tabuľky a grafu. Sú možné 2 spôsoby prenosú údajov zo záznamníka do počítača.

variant1

1. Záznamník (MicroLog) sa prinesie k počítaču, do ktorého sa namerané hodnoty prenesú buď po kábli alebo cez infraport.

  
2. Záznamník sa trvalo vybaví rádiovým vysielačom (MicroLog Plus). V materskej firme sa nainštaluje v určitom bode rádiový prijímač spojený s počítačom. Keď príde vozidlo
do vzdialenosti
do 300 m od prijímača namerané hodnoty sa prenesú do počítača.
  variant2
Záznamník MicroLog môže okrem teploty registrovať aj časový priebeh vlhkosti alebo iných veličín a stavy dvojhodnotového kontaktu napríklad: kedy a ako dlho boli otvorené dvere chladeného priestoru.
 
Záznamník môže zvukovo / svetelne signalizovať do kabíny vodiča alarmový stav - zvýšenie teploty nad stanovenú medzu.
 
Údaje archivované v počítači je možné previesť do súboru Excel a následne spracovať do formy podľa voľby užívateľa. Softvér počítača môže obslúžiť až 200 záznamníkov MicroLog.