motiv.jpg (15236 bytes)
    
Automatický diaľkový odpočet meračov energií - úvod

titl.jpg (3533 bytes)

V liberalizovanom trhu s energiami musia mať účastníci  trhu s energiami (výrobcovia, prevádzkovatelia prenosovej sústavy, prevádzkovatelia distribučných sietí, operátor trhu, obchodníci s energiami a koneční zákazníci) možnosť účinne svoje potreby ovplyvňovať v reálnom čase (1 hodina.) Táto potreba si vynútila vytvorenie nového segmentu v informačných technológiách. Jeho základnou časťou je automatický diaľkový odpočet meračov energií ( Automatic Meter Reading), ktorý poskytuje účastníkom trhu informáciu  o okamžitých  odberoch práce a výkonu u jednotlivých subjektov zúčtovania a je základom pre zúčtovanie.

Systém na automatický diaľkový odpočet meračov u jednotlivých subjektov zúčtovania automaticky sníma údaje o spotrebe z jedného alebo niekoľkých meračov, predspracováva ich do požadovanej formy (súčty, minimá, maximá, priemery, výstupy...), archivuje ich predpísanú dobu, automaticky spontánne alebo na požiadanie ich diaľkovo odosiela do centra ďalšieho spracovania a využitia týchto údajov. Slúži aj na diaľkové ovládanie spotrebičov.

Pre uvedený účel SAE dodáva kompaktné alebo modulárne prístroje radu SAE ZFA.

Funkcia prístrojov na automatický diaľkový odpočet meračov energií:

 • zber údajov so signalizáciou chýb podľa normy IEC-870-5-102,
 • priradenie fyzických vstupov logickým vstupom pre účely viacnásobného spracovania,
 • priradenie váhy vstupným impulzom - zadanie prevodnej konštanty,
 • priradenie váhy analógovým vstupom - zadanie prevodovej konštanty,
 • korekcia nameraných hodnôt podľa mierky alebo váhovej konštanty,
 • meranie v určených periódach (3 z 5 možných),
 • spracovanie podľa taríf (každý deň je možné prepínať v 4 tarifách),
 • spracovanie v denných sumároch,
 • spracovanie denných maxím a miním,
 • spracovanie mesačných súm maxím a miním,
 • spracovanie mesačných súm z predchádzajúceho mesiaca,
 • výpočet priemerov,
 • výpočet súčtových skupín,
 • výpočet matematických funkcií,
 • spracovanie výstupného impulzu,
 • spracovanie hlásení a histogramov,
 • archivácia údajov podľa normy IEC-870-5-102,
 • ochrana prístupovými právami,
 • automatický prechod na zimný a letný čas,
 • definovanie zoznamov taríf,
 • diaľkový odpočet cez rôzne prenosové média a viac rozhraní podľa IEC-870-5-102,
 • miestny odpočet cez infra port (IR), pamäťovú kartu PCMCIA, sériové rozhranie,
 • transparentná prevádzka s protokolmi IEC 61107, LSV-1 alebo inými,
 • konfigurácia cez sériové rozhranie i diaľkovo. Konfiguračný nástroj ZFAplus,
 • diagnostika cez diagnostický nástroj DIAG.