motiv.jpg (12377 bytes)
    
Analýza možností a realizácia opatrení na zníženie nákladov za elektrickú energiu

Často existuje lacnejšia a rýchlejšia cesta na redukciu nákladov za elektrickú energiu než je zníženie jej spotreby zavedením nových technológií. Touto cestou je zrovnomernenie odberu elektrickej energie odstránením krátkodobých špičiek. Dosiahne sa tak úspora v platbe za technické maximum a v platbe za dosiahnuté 1 hodinové maximum. Tieto položky tvoria zvyčajne viac ako 50 % sumy fakturovanej za dodávku elektrickej energie.

Príklad

Reguláciou prevádzky spotrebiča o príkone 10 kW sa dá ušetriť aj viac ako 61 800 Sk ročne.
Takýmto spotrebičom je napríklad:

 • v priemyselnom podniku motor vetrania výrobnej haly, nabíjačka akumulátorových vozíkov, destilačný prístroj, bojler, časť osvetlenia,... ,
 • v hoteli, kúpeľnom objekte, zdravotníckom zariadení práčka, mangeľ, kuchynský spotrebič, chladiace zariadenie, klimatizácia, sauna,…,
 • v drevospracujúcich a poľnohospodárských objektoch ventilátory sušičiek, chladenie mlieka, ohrev vody, odstraňovač trusu a pilín., spotrebiče v údržbarskej dielni, časť osvetlenia, … .
 • Ak je spotrebič s príkonom 10 kW v prevádzke čo len jeden krát počas odberovej špičky, ktorá určuje v danom mesiaci úroveň dosiahnutého 1 hodinového výkonového maxima, zvýši a suma fakturovaná za dodávku el. energie v danom mesiaci:

 • bezprostredne v položke platba za namerané maximum o 10 kW x 400 Sk/ kW = 4000 Sk,
 • v položke platba za dohodnutú úroveň technického maxima. To je zvýšenie mesačných nákladov o 10 kW x 115 Sk/ kW = 1150 Sk,
 • v extrémnom prípade, ak prevádzka spotrebiča zapríčiní prekročenie dohovorenej úrovne technického maxima penalizácia predstavuje náklady až 10 kW x 900 Sk/ kW = 9000 Sk.
 • Ak sa reguláciou zabezpečí, aby tento spotrebič nebol počas odberovej špičky v prevádzke, všetky uvedené položky sú nulové.

  Ušetrí sa 4000 +1150 = 5150 Sk mesačne. To je 61 800 Sk ročne + ušetrené penále za prípadné prekročenie technického maxima.

  Čas vypnutia spotrebiča býva krátky napr. 15 minút.

  V príklade sú uvedené ceny sú podľa cenníka SSE.

  Ako na to?

  Je potrebné urobiť analýzu. V prvom rade je treba vybrať spotrebiče vhodné na reguláciu. Potom zvoliť sadzbu, ktorá je pre podnik najvýhodnejšia a určiť hodnoty odberu, ktoré sa dohodnú s dodávateľom elektrickej energie.

  a) výber spotrebičov na reguláciu

  V podnikoch je zvyčajne viac spotrebičov, ktoré by sa dali automaticky alebo poloautomaticky vypínať v čase odberovej špičky.
  U menších objektov je možné do regulácie zaradiť obvykle 5 až 10 spotrebičov, u väčších objektov často i niekoľko desiatok spotrebičov. Viac spotrebičov zaradených do regulácie tj. vyšší regulačný výkon sa úmerne prejaví v dosahovanej úspore.
  Pri výbere spotrebičov je vhodné venovať pozornosť i spotrebičom s nižším príkonom. Ekonomicky efektívne môže byť napríklad, keď sa zaradí do regulácie i spotrebič s príkonom cca 2 kW.

  b) voľba sadzby a určenie hodnôt odberu

  Náklady na elektrickú energiu podstatne závisia na sadzbe, do ktorej je odberné miesto zaradené. Sadzbu si v rozsahu vymedzenom podmienkami dodávateľa elektrickej energie volí sám odberateľ.
  Voľba optimálnej sadzby súvisí s rovnomernosťou odberu a s reálnosťou predikcie úrovne odberu v jednotlivých mesiacoch. Je teda zrejmé, že výber optimálnej sadzby môže byť dosť komplikovaný. Odberateľ, v obave pred platením penále si volí sadzbu a dohodne hodnoty odberu so zbytočne vysokými rezervami za čo však viac platí.
  Keď odberateľ vie, s ktorými spotrebičmi (s akým výkonom) môže svoj odber ovplyvňovať môže si zvoliť výhodnejšiu sadzbu a podstatne menšiu rezervu a teda platiť menej.

  Analýza možnosti zníženia nákladov na elektrickú energiu

  Je vhodné, keď analýzu možností zníženia nákladov na elektrickú energiu v podniku vykoná špecializovaná firma. Túto službu Vám ponúka aj spoločnosť SAE- Control a.s. Žilina.

  a) obsah analýzy

 • meranie odberových diagramov objektu po dobu cca 1-2 týždňe. Meranie sa prevádza pomocou záznamového modulu pripojeného k hlavnému elektromeru odberného miesta. Výsledok merania sa spracuje do formy denných odberových diagramov odberného miesta,
 • špecifikácia spotrebičov, u ktorých prichádza do úvahy vypínanie pri odberových špičkách (korekcia, príp. doplnenie návrhu vypracovaného pracovníkmi zadávateľa analýzy),
 • návrh vhodného typu a zostavy regulačného systému, orientačný návrh kabeláže, prípadne návrh iných typov komunikačných ciest,
 • vypracovanie odhadu dosiahnuteľnej úspory,
 • návrh ceny na realizáciu regulačného systému,
 • výpočet návratnosti investície.
 • b) podklady pre analýzu
  V záujme urýchlenia analýzy by mal odberateľ pripravil nasledovné podklady:

 • predbežný zoznam spotrebičov, u ktorých je z prevádzkového hľadiska krátkodobé vypínanie pri odberových špičkách prípustné. Mal by obsahovať aj vypínacie podmienky napr. max. prípustnú dobu vypnutia spotrebiča, min. dobu medzi dvomi vypnutiami, zaradenie spotrebiča do prioritného stupňa vypínania, požiadavku na signalizáciu pred vypnutím spotrebiča a pod.,
 • pripraviť faktúry za dodávku elektrickej energie za posledných 12 mesiacov.
 • c) úhrada za vykonanie analýzy
  Vykonanie odbornej analýzy ponúka firma SAE-Control, a.s ako podmienečne platenú službu za nasledovných podmienok:

 • je závislá najmä od zložitosti objektu a cestovných nákladov,
 • úhrada za analýzu nebude požadovaná v prípade negatívneho výsledku analýzy, tj. vtedy, keď predpokladaná návratnosť investície do realizácie optimalizačného projektu bude dlhšia ako 2 roky prevádzky optimalizačného systému,
 • ak na základe pozitívneho výsledku analýzy jej zadávateľ objedná u SAE-Control a.s. dodávku optimalizačného systému, bude o uhradenú cenu analýzy znížená celková cena dodávky, resp., ak objednávku na realizáciu dodávky záväzne potvrdí v termíne do 2. týždňov od doručenia protokolu z realizovanej analýzy, nebude mu úhrada za analýzu fakturovaná.
 • Analýzu doporučí SAE-Control a.s. vykonať iba vtedy, ak na základe skúsenosti odhadne, že regulácia 1/4 hodinového maxima bude pre podnik prínosom.

  Zavedenie automatickej regulácie odberu elektrickej energie

  V prípade, že analýza bude pre podnik zaujímavá a preukáže efektívnosť realizácie systému na reguláciu odberu elektrickej energie môže spoločnosť SAE-Control a.s. takýto systém dodať.

  V prípade, že Vás táto naša ponuka zaujala obráťte sa na nás. Radi Vám pomôžeme vyriešiť zníženie Vašich nákladov za elektrickú energiu.

  Náš kontaktný pracovník je:

  Ing. Oľga Musilová

  mobil: +421(0) 903 709 059
  e-mail: musilova@sae-control.sk