motiv.jpg (15236 bytes)
    

SAE Energo - systém, ktorý vám pomôže kontrolovať a riadiť náklady na energie

zväčšiVoľný trh s energiami prináša ich odberateľom nové pravidlá a ceny za elektrinu. Každý dodávateľ má svoj cenník a ponúka niekoľko produktov.
Odberateľ bude platiť podľa toho:

 • ktorý produkt si vyberie,
 • ako dodrží dohodnuté parametre produktu.

  Pri voľbe produktu musí odberateľ zohľadniť najmä:

 • celkový objem odobratej práce - kWh,
 • časový priebeh odoberu výkonu - kW, a práce kWh,

  Čím presnejšie odberateľ odhadne potrebný výkon a objem elektriny a čím rovnomernejšie ju bude odoberať, tým menej bude platiť.

  Aby sa odberateľ mohol dobre rozhodnúť pri výbere produktu potrebuje prehľadne spracované údaje o svojom odbere. K tomu potrebuje automatické meranie odberu, výpočet odvodených veličín, zobrazovanie údajov formou grafov a tabuliek na počítači a archiváciu údajov pre krátkodobú i dlhodobú prognózu odberového diagramu.
  Zrovnomernenie odberu a zabránenie prekročeniu dohodnutých parametrov (1/4 hod kW max, kWh max) môže odberateľ dosiahnúť automatickým alebo poloautomatickým zapínaním/vypínaním vybraných spotrebičov v rámci aktuálnej 1/4 hodiny alebo hodiny.

 • Na monitorovanie a riadenie odberu energií dodáva spoločnosť
  SAE -Control a.s. systém
  SAE Energo.

  SAE Energo je modulárny. V najmenšej verzii monitoruje odber činnej energie z hlavného elektromeru a archivuje a zobrazuje výsledky na určenom personálnom počítači.

  SAE Energo sa dá postupne rozšíriť aj na monitorovanie jalovej energie, ďalších elektromerov, automatické alebo poloautomatické riadenie odoberaného 1/4hod. kW max, kWh max, monitoring a riadenie odberu ďalších energií ako zemný plyn, voda, stlačený vzduch…

  SAE Energo Mini je najmenšia verzia energetického monitorovacieho systému. Jeho základom je "procesná stanica", ktorá sníma impulzy z hlavného elektromeru a prenáša ich do personálneho počítača po kábli alebo počítačovej sieti podniku. Používateľ potom dostane na PC časové grafy a tabuľky, ktoré sú prispôsobené potrebám konkrétneho odberateľa:

  • graf a tabuľka priebehu odberu priemerného štvrťhodinového alebo hodinového výkonu v rámci štvrťhodiny alebo hodiny - Vnam [kW],
  • stĺpcový graf a tabuľka odberu elektrickej práce podľa hodín dňa / dní mesiaca - E [kWh],
  • stĺpcový graf a tabuľka odberu priemerného štvrťhodinového a hodinového výkonu v dni - Vnam [kW] tj. hodnoty 96 štvrťhodín a 24 hodín v rámci dňa,
  • stĺpcový graf a tabuľka odberu priemerného denného výkonu v jednotlivých dňoch mesiaca - Vnamdeň[kW],
  • stĺpcový graf a tabuľka hodinového percentuálneho využitia max. nameraného výkonu v jednotlivých hodinách dňa - Pvhod [%] = 100 x Ehod/Vnamhod,
  • stĺpcový graf a tabuľka denného percentuálneho využitia max. nameraného výkonu v dňoch mesiaca - Pvdeň [%] = 100 x Edeň/(Vnamdeň x 24),
  • stĺpcový graf a tabuľka mesačného percentuálneho využitia max. nameraného výkonu v mesiacoch roku - Pvmes [%] = 100 x Emes/(Vnammes x t), kde t je počet hodín v mesiaci.

  SAE Energo Mini sa dá rozšíriť na monitorovanie až 15 elektromerov a 16 skupín regulovaných spotrebičov.
  Postupným pridávaním procesných staníc, môže vzniknúť aj rozsiahly systém pre energetický manažment podniku so stovkami meracích miest.

  Výhody SAE Energo Mini pre odberateľa elektriny:

  • zníženie nákladov za elektrickú energiu,
  • jednoduchá bezobslužná prevádzka,
  • prehľadné grafické a tabuľkové spracovanie hodinových, denných, mesačných, ročných nameraných a vypočítaných hodnôt a odchýliek a ich archivácia,
  • základná procesná stanica sníma a spracováva dáta a prípadne reguluje odber aj pri vypnutí personálneho počítača počas niekoľkých dní,
  • dáta sú prístupné na podnikovej LAN/WAN. Dajú sa zobraziť ako www stránky na ľubovoľnom prehliadači Internetu.