motiv.jpg (12377 bytes)
    
SAEgas 2 - riadenie denného maxima odberu plynu

SAEgas 2 je systém, ktorý pomáha odberateľovi plynu udržať spotrebu pod hodnotou denného maxima zmluvne dohodnutou s dodávateľom plynu. Prínosom systému je odstránenie sankcií za prekročenie denného maxima a naviac možnosť dohodnúť si túto hodnotu nižšiu a tak platiť nižší paušál za dodávateľom rezervovaný denný objem.

Monitorovací systém je navrhnutý tak, aby zabezpečil:

 • meranie a registráciu odberu plynu, aj pri výpadku sieťového napájacieho napätia v objekte,
 • meranie a registráciu odberu plynu, aj pri vypnutí personálneho počítača energetika,
 • označenie nameraných hodnôt reálnym časom merania,
 • možnosť rozšírenia systému o registráciu ďalších technologických parametrov.
 • 1. Funkcie systému

 • SAEgas 2 sníma zo zariadenia na meranie spotreby údaj o okamžitom odbere plynu,
 • pretože meranie spotreby je zvyčajne vzdialené (regulačná stanica plynu) od pracovného miesta osoby zodpovednej za riadenie spotreby, prenáša SAEgas 2 namerané údaje bezdrôtovo alebo po drôte na PC tejto osoby,
 • PC spracuje zosnímané údaje do formy na operatívne riadenie spotreby, jej evidenciu a dlhodobú archiváciu.
 • 2. Informácie na riadiacom PC

  Riadiace PC poskytuje oprávnenej osobe informácie na operatívne riadenie spotreby plynu, eviduje spotrebu a archivuje informácie v databáze pre následnú kontrolu. Informácie z databázy PC je možné exportovať do súborov Excel a následne využiť podľa potreby používateľa.

  Keď je PC pripojené na počítačovú sieť podniku môžu mať na svojich počítačoch rovnaké informácie dispečer vo velitelni kotolne, energetik alebo vedúci prevádzky. Klienti na sieti si môžu prezerať informácie pomocou web prehliadača.

  2.1. Operatívne riadenie spotreby

  Oprávnená osoba riadi spotrebu vzhľadom k s SPP zmluvne dohodnutej a na PC nastavenej hodnote denného maximálneho množstva plynu. Používateľ si môže nastaviť rôzne hodnoty maxima na rôzne časové úseky dňa- podľa potrieb regulácie v priebehu dňa. Informácie na riadenie mu poskytuje základná obrazovka.

  Základná obrazovka (obr. 1)

   grafické údaje:
  • grafický časový priebeh odberu [m3] od začiatku do konca plynárenského dňa. Časové rozlíšenie sa dá nastaviť podľa potreby používateľa napr. 1 hodina, 15 min a pod.
  • priamka okamžitého trendu odberu - ukazuje, aký by bol výsledný denný odber pri udržiavaní súčasnej hodnoty odberu,
  • zväčšiť? Obr.1 Základná obrazovka

  • priamky maximálneho a minimálneho odberu -pásmo, v ktorom by sa mala hodnota odberu udržiavať.

   číselné údaje:
  • dátum a čas,
  • zmluvne dohodnuté denné maximálne množstvo [m3] (zadá sa do PC z klávesnice),
  • aktuálna spotreba od začiatku plynárenského dňa [m3] a počet hodín od začiatku,
  • aktuálny zostatok [m3] do konca plynárenského dňa a počet hodín do konca,
  • okamžitý prietok [m3/hod]. Pri odchýlke od nastaveného ideálneho prietoku sa zmení farba hodnoty a generuje akustický signál,
  • doporučený prietok [m3/hod], aby nedošlo k prekročeniu dohodnutého maxima,
  • rozdiel medzi okamžitým a doporučeným prietokom [m3/hod].
   servisné údaje - optické hlásenia:
  • výpadok sieťového napájania na regulačnej stanici,
  • stav komunikácie medzi PC a regulačnou stanicou,
  • čas poslednej komunikácie.

  2.2. Evidencia spotreby

  Spotreba plynu sa eviduje v denných a mesačných protokoloch.

  zväčšiť? Obr.2 Denný protokol

 • denný protokol - tabuľka: obr.2
  • spotreba v jednotlivých hodinách,
  • celková spotreba za daný deň,
  • odchýlka od dohodnutého denného maxima,
  • hodnota maximálneho hodinového odberu v daný deň a čas tohoto maxima,
  • hodnota minimálneho hodinového odberu v daný deň a čas tohoto minima.

  zväčšiť? Obr.3 Mesačný protokol

 • mesačný protokol - tabuľka obr.3
  • spotreba v jednotlivých dňoch,
  • celková spotreba za daný mesiac,
  • dni s odchýlkami od dohodnutého denného maxima,
  • hodnota maximálneho denného odberu v daný mesiac a dátum tohoto maxima,
  • hodnota minimálneho denného odberu v daný mesiac a dátum tohoto minima.

  Mesačný protokol - odberový diagram môže byť vytlačený v tvare, ktorý má odberateľ dohodnutý s SPP.

  2.3. Archivácia údajov o spotrebe

  Všetky namerané a spracované údaje o spotrebe plynu sú dlhodobo uchovávané v databáze na hard disku PC. Pokiaľ je PC napojené na podnikovú počítačovú sieť má k údajom prístup každý používateľ siete. Prístup môže byť chránený heslom.

  3. Štruktúra systému

  Systém SAEgas 2 (obr. 4) sa skladá z modulov:

  SAEgas-S stanica na zber a diaľkový prenos dát. Modul je umiestnený na regulačnej stanici plynu. Sníma impulzy z dvoch výstupov merača spotreby (elektronický prepočítavač), ktorý je v regulačnej stanici plynu. Prvý výstup udáva neprepočítaný (V) a druhý prepočítaný (Vn) objem odobratého plynu.

  SAEgas-C centrála na diaľkový prenos dát. Modul je umiestnený v blízkosti personálneho počítača.

  SAEgas-SW softvér do riadiaceho PC.

  schema (12377 bytes)

  Obr. 4 Schéma systému SAEgas 2

  Modul SAEgas-S zo zosnímaných impulzov v nastavených intervaloch vypočítava okamžitú hodnotu neprepočítaného a prepočítaného objemu odoberaného plynu (m3/hod) a neprepočítaný a prepočítaný objem odobratého plynu (m3) od začiatku plynárenského dňa. Tieto hodnoty dočasne archivuje vo svojej pamäti a potom ich posiela bezdrôtovo alebo po drôte cez modul SAEgas-C do PC, kde softvér SAEgas-SW dáta spracuje, zobrazí a archivuje.

  4. Spoľahlivé a účelné technické riešenie

  Prednosťou systému je dôsledné zabezpečenie spoľahlivej činnosti. Stanica na zber dát v regulačnej stanici sníma dáta o spotrebe plynu nezávisle na riadiacom PC. To umožňuje chrániť funkcie systému jednak voči výpadku napájacieho napätia na regulačnej stanici tak aj voči vypnutiu riadiaceho PC a taktiež voči strate dát pri ich prenose zo stanice na zber dát do PC.

  Systém je navrhnutý v súlade s požiadavkami SPP na diaľkový prenos dát o spotrebe tak, aby sa nedali ovplyvniť parametre merania.

  Prenos nameraných údajov z regulačnej stanice do riadiaceho PC je možné zabezpečiť:

 • bezdrôtovo, rádiovým systémom alebo systémom GPRS, ktorý využíva sieť GSM,
 • po drôte cez samostatný kábel alebo existujúci kábel podnikovej telefónnej sieti,
 • po podnikovej počítačovej sieti Ethernet.
 • Jednotlivé moduly systému majú malé rozmery, majú krytie IP65, môžu byť napájané napätím 230 Vsj alebo 24 Vjs so zálohovaním voči výpadku napájania pomocou akumulátora.

  Softvér SAEgas- SW môže pracovať pod operačným systémom Windows od verzie 98 vyššie. U používateľa môže byť nainštalovaný do niektorého existujúceho PC s procesorom min. typu PIII s operačnou pamäťou aspoň 64 MB.

  Systém je možné rozšíriť o meranie tlakov, teplôt...

  5. Výhodná cena

  Orientačná cena modulov SAEgas 2 v prípade rádiového prenosu do vzdialenosti 600 m je
  83 000.- Sk bez DPH. K tejto cene je potrebné pripočítať náklady na inštaláciu (materiál a práce), projekt, revízie, dopravu a služby SPP spojené s pripojením systému SAEgas2 na prepočítavač plynu, revíziou a úradnou skúškou. Tieto náklady sú závisle od konkrétnych podmienok u odberateľa. Zvyčajne sa celková cena dodávky na kľúč pohybuje od 120 do
  160 tis. Sk.

  Návratnosť vložených prostriedkov je závislá od veľkosti odberu plynu. Môže byť veľmi rýchla, u niektorého používateľa aj 1 mesiac nakoľko systém:

 • odstráni sankcie za prekročenie denného maxima odberu plynu,
 • umožní odberateľovi dohodnúť si nižšie denné maximum a tak platiť nižší paušál za dodávateľom rezervovaný denný objem.