motiv.jpg (15236 bytes)
   

Záznamník dát SAE FW2-DTL
Záznamové zariadenie pre ČOV

V súlade so zákonom č. 397/2003, § 4, bod 2 a 3 zaznamenáva množstvo vypúšťaných odpadových vôd. Zariadenie umožňuje po pripojení na bežný prietokomer s impulzným výstupom (množstvo) a analógovým výstupom (okamžitý prietok):

 • odčítanie pretečeného množstva za sledované obdobie v m3,
 • odčítanie aktuálneho prietoku v m3/hod alebo l/sec,
 • zaznamenávanie udalostí,
 • FW2.gif (19627 bytes)

  Kontinuálny časový a dátumový záznam priebehu prietokov je možný v trvaní dlhšom ako 60 dní a s voliteľnou frekvenciou rovnou alebo väčšou ako 1 minúta (pri snímaní jedného prietokomeru).

  Záznamové zariadenie SAE FW-2 DTL umožňuje registrovať až 98000 nameraných analógových vzoriek, 512 údajov o stave pretečeného množstva a 512 udalostí.

  Zaznamenané údaje sa dajú preniesť do prenosného počítača (notebook) a uložiť do štandardnej databázy Access s možným exportom do Excelu, odkiaľ si ich používateľ môže ďalej spracovávať podľa svojich potrieb.

  Počet vstupov/výstupov
  vstupy zodolnené voči prepätiu

  4 analógové vstupy 4-20mA

  8 dvojhodnotových/čítačových vstupov,

  4 reléové výstupy

  Rozhrania sériové rozhranie RS 232 (možnosť rozšírenia o ďalšie 3 sériové rozhrania RS232/485/422/TTY alebo modem GSM, telefón, rádio, ISDN, TCPIP, Modbus).
  Pripojenie signálov cez priechodky na skrutkovateľné svorkovnice.
  Pamäť pamäť dát RAM 128 kB.
  Napájanie 230 Vst, prepäťová ochrana napájania. Privedenie napájacieho napätia cez priechodku.
  Elektronika
 • telekontrolér SAE FW-2 s integrovaným napájacím zdrojom, zálohovaným akumulátorom 1,2 Ah/12V s automatickým dobíjaním a signalizáciou straty napätia,
 • hodiny reálneho času (každému meraniu je priradená časová značka).
 • Pripojené PC na 4 pin skrutkovateľný konektor na spodnej strane skrinky.
  Rozmery, krytie, montáž plastová skrinka 360 x 254 x 111 mm (ŠxVxH), IP66, montáž na stenu

  Základné funkcie:

 • automatický zber a archivácia analógového signálu v nastaviteľných časových intervaloch,
 • automatický zber a archivácia impulzov,
 • priradenie časovej značky k meraniu,
 • registrácia času straty a nábehu napájacieho napätia,
 • registrácia času pripojenia k PC,
 • zmena parametrov merania pomocou PC spolu s registráciou,
 • výstup uložených údajov do PC.
 • Ďalšie funkcie
  Záznamové zariadenia sa dajú nakonfigurovať podľa požiadaviek používateľa.
  Je možné konfigurovať:

 • názov záznamového zariadenia (potrebné v prípade, ak jedným PC spracovávame viac
      záznamových zariadení),
 • interval snímania okamžitého prietoku v minutách (1min. až 65535 min.),
 • interval snímania pretečeného množstva v minutách (1min. až 65535 min.),
 • hodina zaznamenávania pretečeného množstva (0-23 hod),
 • počiatočnú hodnotu počítadla pretečeného množstva,
 • reálny čas.
 • Softvér do PC umožňuje:

 • vyčítavanie údajov zo záznamového zariadenia,
 • uloženie údajov do databázy Access,
 • export načítaných údajov do súboru Excel,
 • nastavenie konfiguračných parametrov záznamového zariadenia,
 • nastavenie parametrov analógového vstupu a konštanty prietokomera,
 • zobrazenie nameraných hodnôt vo forme tabuľky.